Logo Gminy Rutki

Budowa oświetlenia zewnętrznego terenu przy Szkole podstawowej w Rutkach-Kossakach i Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko oraz wymiana lamp na LED przy obiektach użyteczności publicznej

logotypy_EFRR_kolor 

 „Budowa oświetlenia zewnętrznego terenu przy Szkole podstawowej w Rutkach-Kossakach i Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko oraz wymiana lamp na LED przy obiektach użyteczności publicznej” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w  Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

 

Umowa UDA-RPPD.08.06.00-20-0516/20-00

Projekt WND-RPPD.08.06.00-20-0516/20

Umowa z dnia 11.06.2021

 

Projekt zakłada budowę 48 punktów świetlnych w technologii ze źródłami typu LED oraz wymianę na LED 12 punktów świetlnych na terenie Szkoły Podstawowej w Rutkach- Kossakach, Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach- Kossakach, Szkoły Podstawowej i placu zabaw 
w miejscowości Grądy -Woniecko.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Rutki poprzez wymianę zużytych i budowę nowych punktów oświetlenia obiektów użyteczności publicznej.

Celami szczegółowymi projektu są:

poprawa stanu technicznego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rutki;
zmniejszeni emisji zanieczyszczeń do atmosfery;
poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców – oświetlenie ma zapewnić możliwość wykorzystania obiektów sportowych i rekreacyjnych przy niewystarczającym oświetleniu naturalnym  w porach wieczornych i nocnych, podczas rywalizacji sportowej, rekreacyjnej i wypoczynku oraz zapewnić doświetlenie ciągów komunikacyjnych w obrębie szkół, Urzędu Gminy, GOKiB;
poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gminy.
Całkowita wartość projektu: 524 543,32 PLN

Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020: 327 210,12 PLN

Wkład własny Gminy Rutki: 197 333,20 PLN

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności