Logo Gminy Rutki

Program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż rozpoczyna się kolejny program wsparcia żywnościowego dla osób potrzebujących: Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Społecznego+. 

Program realizowany jest w okresie 09.2023-12.2024. Dystrybucja artykułów spożywczych do osób potrzebujących planowana jest w okresie 06.-12.2024. 

Cel programu:

 1. przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne.  

Zadania i działania realizowane w programie:  

 • Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych;  
 • Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPR oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym;  
 • Przekazanie artykułów spożywczych osobom potrzebującym (ubogim, rodzinom wielodzietnym, osobom w kryzysie bezdomności, migrantom – zgodnie z art. 7 Ustawy i pomocy społecznej), zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej  
 • Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne;  
 • Przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez udostępnienie osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami Programu dodatkowej żywności pochodzącej z darowizn.  

Grupa docelowa: 

Z pomocy żywnościowej mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 2.056,40 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.590,00 PLN dla osoby w rodzinie. 

Pomoc mogą uzyskać osoby najbardziej potrzebujące, które otrzymały skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Przewidziane efekty i rezultaty: 

Zmniejszenie deprywacji materialnej osób najbardziej potrzebujących oraz ich włączenie społeczne poprzez realizację wspierających środków towarzyszących, takich jak: warsztaty edukacyjne oraz doradztwo indywidualne w zakresie dietetyki, prowadzenia gospodarstwa domowego oraz integracji społecznej. 

W ramach FEPŻ 2021-2027 w roku kalendarzowym 2024 OPL Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach  współpracująca ze Stowarzyszeniem Bank Żywności Suwałki - Białystok wspiera osoby potrzebujące z województwa podlaskiego, na terenie powiatu zambrowskiego w gminie Rutki. 

Dodatkowo OPL Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach wraz z Bankiem Żywności będzie realizował następujące, planowane działania towarzyszące wśród osób potrzebujących, wspierające ich włącznie społeczne: 

 • Cykle edukacyjne tematyczne: edukacji ekonomicznej, żywieniowo-dietetyczne, kulinarne, dotyczące praw konsumenta. 
 • Warsztaty edukacyjne z zakresu: niemarnowania żywności, prawidłowej segregacji odpadów, kulinarne, psychodietetyczne, gospodarowanie budżetem domowym. 
 • Działania o charakterze włączeniowo-integracyjnym (cykle). 
 • Dyżury konsultacyjne. 

Więcej informacji o działalności Banków Żywności oraz sposobie realizacji programu na stronie internetowej www.fepz.bankizywnosci.pl  oraz w mediach społecznościowych

Osoby, które chcą skorzystać z pomocy  żywnościowej w ramach realizacji Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego+ proszone są o kontakt  z pracownikami: 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach osobiście lub pod nr. Tel:  86 2763179  lub adresem email: ops@gminarutki.pl

ŻYWNOŚĆ, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027, jest wydawana BEZPŁATNIE.

Dystrybucja żywności w formie paczek żywnościowych dla zakwalifikowanych osób potrzebujących w ramach Programu Fundusze Europejskie  na Pomoc Żywnościową 2021-2027 odbędzie się:

 • Termin: 05.07.2024 r. 
 • Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki 
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności