Logo Gminy Rutki

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 106182B - ul. Szkolna w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2051B”

Link do strony prowadzonego postępowania: https://bip-ugrutki.wrotapodlasia.pl/zamowieniaponizej30tyseur/opracowanie-dokumentacji-projektowo-kosztorysowej-dla-zadania-pn-rozbudowa-drogi-gminnej-nr-106182b---ul-szkolna-w-zakresie-skrzyzowania-z-droga-powiatowa-nr-2051b.html 

I.     Szczegółowy opis zadania:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 106182B - ul. Szkolna w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2051B” wymagających zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę zgodnie z wymaganymi normami i przepisami w tym zakresie. Na załączniku nr 3 przedstawiono orientacyjny zakres planowanej inwestycji.

Do zakresu przedmiotu umowy należy sporządzenie w szczególności:

1.      projektu budowlanego - po 4 egz. w wersji papierowej,

2.      projektu wykonawczego - po 4 egz. w wersji papierowej,

3.      kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót - po 2 egz. w wersji papierowej,

4.      specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót - 4 egz. w wersji papierowej,

5.      kompletnej Dokumentacji w wersji elektronicznej (pdf, ath, dwg) - na nośniku: CD/DVD,

6.      Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganych przepisami prawa budowlanego opinii i uzgodnień, w tym wymagających zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Zambrowie,

7.      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem dokumentacji, w tym koszty map podziałowych itp.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności