Logo Gminy Rutki
Powróć do: Dla mieszkańców

Strategia Rozwoju Gminy

UCHWAŁA NR 240/XXXII/22
RADY GMINY RUTKI
z dnia 26 września 2022 r.
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Rutki na lata 2021-2030”

Na podstawie art. 10f ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 559, poz. 1005 i 1079) Rada Gminy Rutki uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się „Strategię Rozwoju Gminy Rutki na lata 2021-2030” stanowiącą załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Paweł Kowalewski

Pliki do pobrania: