Logo Gminy Rutki

Wójt Gminy Rutki ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Rutki ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następującej nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 366 o powierzchni 0,6105 ha, zabudowana budynkiem po byłej świetlicy wiejskiej, położona w obrębie miejscowości Zambrzyce-Kapusty, gm. Rutki, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr LM 1Z/00012575/9.

Działka oznaczona jest w rejestrze gruntów jako Bi – 0,2750 ha, PsIV-0,3355 ha.

Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oznaczony jest jako tereny istniejącej i projektowanej zabudowy przeznaczone dotychczasowymi planami na cele nierolnicze i nieleśne.

Cena nieruchomości: 210 000,00 zł. Wadium 21 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.10.2023r. o godz. 10oo w budynku Urzędu Gminy w Rutkach-Kossakach,  przy ul. 11 Listopada 7.        

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, na konto Urzędu nr 59 87750009 0020 0200 0710 0095 w BS Zambrów O/Rutki najpóźniej w dniu 06.10.2023r.  W przypadku uchylenia się przez uczestnika przetargu od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wadium ulega przepadkowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rutkach ul. 11 Listopada 7, pokój nr 205 tel. (086) 2763170.

 

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności