Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

znak: BI.ZUZ.5.421.256.2019.JM

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz.U. 2020 poz. 256) oraz art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. 2020 poz. 310 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu dnia 06.03.2020 r. decyzji znak: BI.ZUZ.5.421.256.2019.JM udzielającej Gminie Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, w imieniu i na czecz którego działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Łukasz Klebus, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów, przepustów, wylotów przykanalików oraz przebudowę i likwidację istniejących przepustów a także na usługę wodną obejmującą  odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych w postaci rowów, przewidzianych do realizacji na terenie działek o nr ew. 39/6, 40/1, 41/4, 42/4, 42/3, 42/2, 41/2, 40/6, 39/1, 80, 82, 89, 78/2, 20, 41/3 w obrębie Szlasy-Mieszki, gmina Rutki, powiat zambrowski, województwo podlaskie oraz działek o nr ew. 10/8, 9/2, 63/1, 63/2, 64 w obrębie Świątki-Wiercice, gmina rutki, powiat zambrowski, województwo podlaskie , w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej gminy Rutki nr 106169B.

Z decyzją strony mogą zapoznać się w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrołęka pokój nr 5 w godz. 8:30 – 15:00 w terminie 14 dni od daty ogłoszenia ninijszego obwieszczenia.

Od w/w decyzji stronom służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku ul. Branickiego 17A, 15-085 Białystok za pośrednictwem PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrołęka w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Dyrektora
Łukasz Budniak

z-ca Dyrektora

 

ZAŁĄCZNIKI: