Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art. 36 § 4 Ustawy z dnia 05 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. tj. 2019r. poz. 684) informuje się, że został sporządzony w systemie informatycznym spis wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospoitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

Spis jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy w Rutkach ul. 11 Listopada nr 7, pokój 102, w dniach i godzinach pracy urzędu – na pisemny wniosek wyborcy.

Wójt
Dariusz Sławomir Modzelewski

 

Załączniki: