Zaproszenie do złożenia oferty na: Przeprowadzenie rozgraniczenia działki nr 217 z działką nr 2, – położone w obrębie Modzele Górki


>Gmina Rutki,  ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki zaprasza do złożenia oferty na:

Przeprowadzenie rozgraniczenia  działki nr 217  z działką nr 2,  – położone w obrębie  Modzele Górki,  gm. Rutki, na odcinku wskazanym na mapie stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania.

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

  1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie,
  2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis:   „Oferta na wykonanie rozgraniczenia  na terenie Gminy Rutki – obręb geodezyjny Modzele Górki”
  3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
  4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
  5. ma obejmować całość zamówienia.

II. Opis przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozgraniczenia pomiędzy działkami j.w.

III. Wymagany termin realizacji zamówienia: 60 dni licząc od daty podpisania umowy (przeprowadzenie postępowania i dostarczenie Zamawiającemu powstałej dokumentacji zaewidencjonowanej przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zambrowie, a w przypadku sporu granicznego również dokumentacji dla Sądu).

IV. Termin płatności – 14 dni po wykonaniu zadania.

V. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

Cena brutto – 100 %.

VI. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:

  1. formularz propozycji cenowej wg. załączonego wzoru.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

W cenę propozycji należy wliczyć:

1/ wartość usługi/dostawy,

2/ obowiązujący podatek od towarów i usług,

Wykonawca powinien mieć stosowne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia. Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę  jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 29 listopada b.r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie.

IX. Osoby uprawnione do kontaktów : Marzena Zambrzycka, 86 2763170.

X. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany zleceniobiorca ma podpisać Umowę w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 205.

 

 

Wójt
Dariusz Sławomir Modzelewski

ZAŁĄCZNIKI: