Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Wykonanie utwardzenia poboczy dróg gminnych płytami jumbo, kostką brukową na terenie Gminy Rutki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok

Rutki-Kossaki, 21.11.2019 r.

RG.271.27.2019

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Rutki zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie o nazwie: „Wykonanie utwardzenia poboczy dróg gminnych płytami jumbo, kostką brukową na terenie Gminy Rutki w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok” zgodnie z wyszczególnieniem:

L.p. Wyszczególnienie Sołectwo
1. Utwardzenie poboczy drogi gminnej płytami jombo.

Szacowana ilość: 76 m2 (przedmiar: rozmiar płyty 0,75m x1m, ilość płyt 101).

Czochanie-Góra
2. Utwardzenie poboczy drogi gminnej kostką brukową.

Szacowana ilość: 77 m2 betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (przedmiar: 64 mb chodnika o szerokości 1,2 m, 65 mb obrzeży, 65 mb krawężnika).

Stare Zambrzyce
3. Utwardzenie poboczy drogi gminnej kostką brukową.

Szacowana ilość: 72 m2 betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (przedmiar: 39 mb obrzeży, 53 mb krawężnika, 64 mb chodnika o szerokości 1,2 m).

Wybrany
4. Utwardzenie poboczy drogi gminnej kostką brukową.

Szacowana ilość: 70 m2 betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (przedmiar: 58 mb krawężnika, 58 mb obrzeża, 58 mb chodnika o szerokości 1,2 m).

Zambrzyce Jankowo

Konstrukcja utwardzenia (warstwy konstrukcyjne):

  • podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4 cm;
  • podbudowa GSC o RM= 2,5 MPa gr. 18 cm;
  • warstwa odcinająca z piasku.

Proszę o podanie czasu realizacji zadania (Uwaga: maksymalny czas realizacji zadania do 24.12.2019 r.).

Oferty cenowe proszę składać w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pokój nr 207 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.11.2019 r. do godz. 10:00.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie, którą należy opisać w następujący sposób:

„NAZWA I ADRES WYKONAWCY”

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Rutki

OFERTA NA– UTWARDZENIA TERENU BETONOWĄ KOSTKĄ BRUKOWĄ NA TERENIE GMINY RUTKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK.

Z up. Wójta
Paweł Dębnicki
Zastępca Wójta

Zał. 1 – formularz ofertowy.doc (DOC, 43,5 KB)