Zapraszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.: „ Wykonanie prac porządkowych na działkach gminnych w miejscowości Modzele Górki”

I. Zamawiający

Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, tel. 86 276 31 60

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:  „ Wykonanie prac porządkowych na działkach gminnych w miejscowości Modzele Górki”

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi porządkowania, własnym sprzętem, działek nr   12 i nr 13,  położonych w obrębie miejscowości Modzele Górki, polegającej na usunięciu drzew (10 szt.), karp,  zakrzaczeń, elementów ogrodzenia, splantowaniu i wyrównaniu powierzchni działki

III. Termin realizacji zamówienia: 20.12.2019 r.

IV. Istotne warunki zamówienia:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia w zakresie prowadzenia działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Zamawiający wymaga 30-dniowy okres związania ofertą.

Złożona oferta powinna zawierać:

 • Ofertę – zgodnie z załącznikiem nr 1.
 • Oświadczenie wg określonego wzoru – załącznik nr 2.

V. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 %.

Podana w ofercie cena, będzie ceną obejmującą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu zamówienia wynikającą z opisu przedmiotu zamówienia.

VI. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, lub złożona osobiście w Urzędzie Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki w pokoju nr 207 (sekretariat).
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 29.11.2019 r. godz. 10:00.
 3. Decyduje data wpływu do Zamawiającego.
 4. Oferta powinna być sporządzona na papierze, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.
 5. Ofertę należy umieścić w kopercie zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:
  Urząd Gminy Rutki
  Ul. 11 Listopada 7
  18-312 Rutki-Kossaki
  Oferta na zadanie: „ Wykonanie prac porządkowych na działkach gminnych w miejscowości Modzele Górki”
 6. Oferty nie spełniające warunków określonych w pkt. VI, niekompletne, złożone w innej formie niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodną z zapytaniem.
 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składając ofertę uwzględnił wszystkie pozycje określone w zapytaniu ofertowym.
 6. Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do złożenia oferty dodatkowej.
 7. Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia.
 8. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami – Pani Marzena Zambrzycka, tel. 86 276 31 70, e-mail: mzambrzycka@gminarutki.pl
 9. Informacja z wyboru Wykonawcy zostanie podana na stronie internetowej Gminy Rutki: http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/

Wójt Gminy Rutki
Dariusz Sławomir Modzelewski

ZAŁĄCZNIKI: