Termin XXII sesji Rady Gminy Rutki

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 września  2021 roku /poniedziałek/  o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rutkach odbędzie się XXII sesja Rady Gminy.

W związku z obowiązującym na obszarze całego kraju stanem pandemii COVID-19 zwracam się z prośbą aby obrady sesji odbyły się bez udziału mieszkańców.

Obrady sesji będą transmitowane na stronie internetowej: https://user.sesje.pl/Portal/podlaskie/zambrowski/rutki

Wszelkie wnioski i zapytania proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@gminarutki.pl lub w formie papierowej.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2021 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie ruchomości znajdujących się na terenie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, gmina Zambrów.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rutki w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rutki na rok szkolny 2021/2022.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rutki.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury i nadania statutu.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rutki.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Rutki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 14. Zapytania i interpelacje radnych.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski