Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutki w 2020r.

Działając na podstawie  art. 11a ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r. poz. 122) Wójt Gminy Rutki  zaprasza wszystkie zainteresowane osoby, organizacje społeczne, których statutowym celem  działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy, dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich,

działających na obszarze gminy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Rutki w sprawie przyjęcia  „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutki w 2020r.”

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można złożyć na piśmie  bezpośrednio w sekretariacie Urzędzie Gminy Rutki, w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 15.00 lub przesłanie pocztą na adres  Urząd Gminy Rutki, 18-312 Rutki-Kossaki ul. 11 Listopada 7.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 11a ust 8 podmioty, o których mowa w ust. 7 wymienionej ustawy, wydanie opinii o projekcie następuje w terminie 21 dni od podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia, tj. do dnia  02.03.2020r.

Treść projektu uchwały  znajduje się w załączniku, oraz w pokoju nr  111 Urzędu Gminy Rutki.

ZAŁĄCZNIKI: