Podział województwa na obwody łowieckie

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683)

zawiadamiam

o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej „Projektem” oraz wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Projekt dostępny jest do wglądu:

– w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 14, 15-097 Białystok, II piętro, pokój nr 208, w poniedziałek w godzinach: 800 – 1600 oraz od wtorku do piątku w godzinach: 730 – 1530,

– na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/ w zakładce: Urząd Marszałkowski/Łowiectwo.

Uwagi do Projektu mogą być składane:

1) w formie pisemnej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

2) lub w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufania ePUAP,

w terminie od 14 października 2020 r. do 4 listopada 2020 r.

Uwagi do Projektu może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej Projektem wraz z przesłanym dokumentem potwierdzającym akt własności lub wieczystego użytkowania nieruchomości oraz określenie położenia nieruchomości poprzez wskazanie numeru i obrębu ewidencyjnego nieruchomości.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Podlaskiego.

Uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.