Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok

Rutki-Kossaki, 8.01.2020 r.

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia* D-dostawa, U-usługa, Rb-robota budowlana Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia netto Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1. Bieżące utrzymanie czystości na terenie gminy Rutki, zimowe utrzymanie dróg, chodników i parkingów U zamówienie z wolnej ręki 200000,00 I kwartał
2. Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki Rb przetarg nieograniczony 142355,00 I kwartał
3. Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno; budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie – Ożarki-Olszanka, Śliwowo-Łopienite – Duchny-Wieluny i Czochanie-Góra – Zambrzyce Plewki oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki U, Rb przetarg nieograniczony 3252033,00 I kwartał
4. Udzielenie kredytu, pożyczki U przetarg nieograniczony 350000,00 II kwartał
5. Przebudowa drogi gminnej nr 106190 B – ul. Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki Rb przetarg nieograniczony 524818,00 II kwartał
6. Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów, dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego w okresie od 1.01.2021-31.12.2021 D przetarg nieograniczony 129000,00 II kwartał
7. Przebudowa drogi w miejscowości Świątki-Wiercice Rb przetarg nieograniczony 1018600,00 II kwartał
8. Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Rutki D, U przetarg nieograniczony 1198098,00 III kwartał
9. Zagospodarowanie części działki 729 i 730/1 w obrębie miejscowości Rutki Kossaki na cele rekreacyjne Rb przetarg nieograniczony 130000,00 III kwartał
10. Montaż i wymiana oświetlenia energooszczędnego na terenie Gminy Rutki Rb przetarg nieograniczony 457475,00 III kwartał
11. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Rutki w 2021 r. U przetarg nieograniczony 684878,00 III kwartał
12. Budowa drogi gminnej w miejscowości Grądy-Woniecko Rb przetarg nieograniczony 406505,00 IV kwartał