Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679-Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne w lokalizacji 0+810-1+710”

Rutki-Kossaki, dnia 26.02.2020 r.

RG.2710.2.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro.

Wójt Gminy Rutki /jako zamawiający/ zaprasza do składania ofert na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:

Przebudowa drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679-Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne w lokalizacji 0+810-1+710”

I. Szczegółowy opis zadania:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679-Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne w lokalizacji  0+810-1+710” (orientacyjny przebieg przedstawiono na mapie poglądowej załączonej do niniejszego postępowania). Dokumentację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i złożeniem wniosku o wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) oraz sporządzenie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych niezbędnych do uzyskania w/w decyzji oraz udzielenia przez Gminę zamówienia na realizację robót budowlanych.

Wykonawca dokona inwentaryzacji terenu w celu poprawnego rozeznania warunków terenowych i gruntowo-wodnych niezbędnych do prawidłowego oszacowania kosztów i zakresu prac projektowych.

W ramach inwestycji wstępnie przewiduje się przebudowę drogi o długości około  900 m.b., w tym wykonanie: jezdni asfaltowej o szerokości 5 m, poboczy obustronnych o szerokości 0,75 m z kruszywa naturalnego, odwodnienia drogi za pomocą rowów odwadniających, kanału technologicznego, zjazdów na drogi boczne, posesje i działki rolne.

Szczegółowe rozwiązania zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na etapie projektowania.

Wykonawca ma obowiązek uzyskania pozytywnej opinii Inwestora, na etapie koncepcji, projektu nawierzchni, odwodnienia, projektu organizacji ruchu, ewentualnych innych materiałów oraz dla całości opracowania.

W zakres zamówienia wchodzi:

 • Opracowanie koncepcji przebudowy drogi do zatwierdzenia przez Zamawiającego.
 • Uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego.
 • Aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji. 
 • Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej – map podziałowych niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej (o ile zajdzie taka potrzeba).
 • Uzyskanie w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.
 • Opracowanie kompletnego projektu budowlanego łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji drogowej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą i zasadami sztuki budowlanej – w ilości 5 egz.
 • Opracowanie kompletnego projektu wykonawczego – 3 egz. 
 • Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia zamówienia na realizację robót budowlanych – po 3 egz.
 • Opracowanie Specyfikacji technicznych, ogólnych i szczegółowych wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia – 3 egz.
 • Uzyskanie decyzji o zezwoleniu wodnoprawnym – 1 egz. (jeżeli dotyczy).
 • Uzyskanie warunków technicznych oraz dokonywanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej.
 • Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu zatwierdzonego przez właściwy organ zarządzający ruchem – 3 egz.
 • Złożenie w imieniu inwestora wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Wymienione dokumenty należy traktować jako przykładowe wskazanie zakresu prac. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie niezbędne opracowania, uzgodnienia oraz pozyskać dokumenty, jakie okażą się niezbędne do uzyskania decyzji ZRID.

Dodatkowo całość dokumentacji należy dostarczyć w wersji elektronicznej na nośniku CD.

Zamawiający udzieli Wykonawcy upoważnienia do występowania w jego imieniu do innych organów w zakresie niezbędnym do wykonania zadania. Składający ofertę powinien przeanalizować istniejące w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej materiały geodezyjne (np. mapy sytuacyjne, mapy ewidencyjne), istniejące uzbrojenie podziemne, dokonać wizji w terenie, celem oszacowania kosztów wszystkich prac projektowych i pozostałych kosztów.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac i czynności wymienionych i nie wymienionych wyżej, niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji ZRID.

Na cenę ofertową składa się wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi do realizacji przedsięwzięcia podziałami geodezyjnymi i wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami i dokumentacjami branżowymi.

II. Za wykonanie zamówienia uważa się dostarczenie (przedstawienie) Zamawiającemu pełnych dokumentacji projektowych oraz złożenie wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID.

III. Termin wykonania prac – do 31.10.2020 r., przy czym koncepcję przebudowy drogi należy przedłożyć do zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 6 tygodni od podpisania umowy.

IV. Warunki płatności:

 • 70 % wartości przedmiotu zamówienia będzie zapłacone po odbiorze kompletu dokumentów i złożeniu wniosku o decyzję ZRID lub pozwolenie na budowę, czy zgłoszenie robót budowlanych, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w terminie do 21 dni od daty wystawienia przez Niego faktury.
 • 30 % wartości zadania po otrzymaniu prawomocnej decyzji ZRID, lub pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych, przelewem na rachunek bankowy wykonawcy w terminie do 21 dni od daty wystawienia przez Niego faktury.

V. Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Rutki, pokój nr 207, do dnia 6 marca 2020 r. do godz. 10:00.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie na adres podany w nagłówku zapytania, na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 marca 2020 r. o godz. 10:30

VI. Opis wymagań stawianych wykonawcy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania,
 • posiadają wiedzę i doświadczenie – Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał minimum 2 zadania polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy/budowy drogi, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robocie stanowiącej przedmiot zamówienia.

Na potwierdzenie tego wymogu Wykonawca przedstawi wykaz z dokładną nazwą wykonanego zadania, kwoty oraz zakresu wykonanego zadania – załącznik nr 2 oraz oświadczenie o posiadaniu odpowiednich uprawnień do zrealizowania zamówienia, wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia.

VII. Kryterium oceny ofert.

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium cena brutto – 100 %. Cena ma być wyrażona w polskich złotych. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia.

VIII. Informacje dodatkowe.

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela: Paweł Dębnicki, tel. 862763177, e mail: pdebnicki@gminarutki.pl.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
 • nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
 • pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zadania.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski