Okazanie granicy pomiędzy działkami będącymi własnością Gminy Rutki

Rutki-Kossaki, dnia 15.05.2020r.

ZAPROSZENIE do złożenia oferty

Gmina Rutki,  ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki

zaprasza do złożenia oferty na:

Okazanie granicy pomiędzy działkami będącymi własnością Gminy Rutki nr nr 88/8, 118/1, 88/2, położonymi w obrębie miejscowości Kossaki Falki, a działkami nr nr 140/1, 118/2, 87/3, położonymi w obrębie miejscowości Kossaki Falki.

1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

1.1. należy ją złożyć w zamkniętej kopercie,

1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres zleceniobiorcy oraz napis:   „Oferta na okazanie granic działek  na terenie Gminy Rutki, miejscowość Kossaki Falki”

1.3. ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

1.4. ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

1.5. ma obejmować całość zamówienia.

2. Opis przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest okazanie granic działek j.w.

3. Wymagany termin realizacji zamówienia: 30 dni licząc od daty podpisania umowy (przeprowadzenie postępowania i dostarczenie Zamawiającemu powstałej dokumentacji).

4. Termin płatności – 14 dni po wykonaniu zadania.

5. Przy wyborze oferty do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

     Cena brutto – 100 %.

6. Oferta ma zawierać następujące dokumenty

  • formularz propozycji cenowej wg. załączonego wzor,

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

W cenę propozycji należy wliczyć:

1/ wartość usługi/dostawy,

2/ obowiązujący podatek od towarów i usług,

Wykonawca powinien mieć stosowne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia. Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę  jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 25  maja b.r. do godz. 10.00 w zaklejonej kopercie.

9. Osoby uprawnione do kontaktów : Marzena Zambrzycka, 86 2763170.

10. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany zleceniobiorca ma podpisać Umowę w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 205.

                                                                                  

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

 

ZAŁĄCZNIKI: