Ogłoszenie o przetargu pisemnym ofertowym nieograniczonym na sprzedaż samochodu pożarniczego marki Star 244

Rutki-Kossaki, 20.05.2020 r.

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU PISEMNYM OFERTOWYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO MARKI STAR 244

 1. Wójt Gminy Rutki ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochódu pożarniczego marki STAR 244, koloru czerwonego, o numerze rejestracyjnym LOD 111H, data pierwszej rejestracji – 1980/04/30, przebieg – 19634 km, rodzaj pojazdu – specjalny, rodzaj zabudowy – skrzyniowa, rodzaj kabiny – krótka, liczba osi 2, rodzaj napędu – 4×2, skrzynia biegów – manualna, zawieszenie osi – resory, rozstaw osi – 4100 mm, jednostka napędowa z zespołem samoczynnym, pojemność/moc silnika 6842 cm/69kW (94KM), liczba cylindrów/układ cylindrów – 6/rzędowy, pojazd nie jest eksploatowany od około 6 lat, nie posiada aktualnego dopuszczenie do ruchu na Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, w skład pojazdu wchodzi wyposażenia trwale związane z pojazdem tj. zbiornik wody, zabudowa zewnętrzna.
 2. Cena wywoławcza: 4000,00 zł (słownie: Cztery tysiące złotych 00/100).
 3. Pisemna oferta powinna zawierać (należy złożyć na załączniku nr 1 do ogłoszenia):
  1. Dane oferenta: osoba fizyczna (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, telefon), pozostałe osoby lub jednostki (nazwa, dokładny adres, telefon, wypis z właściwego rejestru, osoba do reprezentacji podmiotu lub pełnomocnictwo do podpisania oferty udzielone przez osoby upoważnione),
  2. oferowaną cenę,
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,
  4. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej.
 4. Samochód można obejrzeć w miejscowości Kalinówka-Basie (w dniu 26 maja 2020 roku) po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu — osoba do kontaktu Paweł Dębnicki, nr telefonu 862763177.
 5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
  1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki (sekretariat pokój 207) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2020 roku 11:00.
  2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
  3. Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:Urząd Gminy Rutki
   ul. 11 Listopada 7
   18-312 Rutki-Kossaki
   „Oferta na zakup samochodu pożarniczego STAR 244”
   Nie otwierać przed terminem: 4 czerwca 2020 roku godz. 11:30.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, w dniu 4 czerwca 2020 roku o godz. 11:30, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rutki pok. 112.
  5. Formularz ofertowo — cenowy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 1. Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie: wygra oferta, która zawierać będzie najwyższą cene zakupu samochodu pożarniczego.
 2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia po otrzymaniu faktury VAT.
 3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi wyłącznie po zapłaceniu kwoty nabycia.
 4. Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie opublikowane na stronie BIP, na stronie internetowej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędy Gminy Rutki.
 5. Sprzedający zastrzega prawo odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

ZAŁĄCZNIKI: