Ogłoszenie o drugim pisemnym przetargu ofertowym nieograniczonym na sprzedaż samochodu pożarniczego marki star 25

Rutki-Kossaki, 17.06.2020 r.

 

 1. Wójt Gminy Rutki ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochódu pożarniczego marki STAR 25, koloru czerwonego, o numerze rejestracyjnym BZA 05PS, data pierwszej rejestracji – 1962/07/21, przebieg – 12216 km, rodzaj pojazdu – specjalny, rodzaj zabudowy – pożarnicza, rodzaj kabiny – długa, liczba osi 2, rodzaj napędu – 4×2, skrzynia biegów – manualna, zawieszenie osi – resory, rozstaw osi – 4100 mm, jednostka napędowa z zapłonem iskrowym, pojemność/moc silnika 4188 ccm/69kW (94KM), liczba cylindrów/układ cylindrów – 6/rzędowy, pojazd znajduje się w stanie ogólnie dobrym, samochód jest eksploatowany, w skład pojazdu wchodzi wyposażenia trwale związane z pojazdem, tj. zbiornik wody, zabudowa zewnętrzne. Pojazd zarejestrowany jest na 10 osób, nadwozie stanowi jedną bryłę.
 2. Cena wywoławcza: 23000 zł (słownie: Dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100).
 3. Pisemna oferta powinna zawierać (należy złożyć na załączniku nr 1 do ogłoszenia):
  1. Dane oferenta: osoba fizyczna (imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, telefon), pozostałe osoby lub jednostki (nazwa, dokładny adres, telefon, wypis z właściwego rejestru, osoba do reprezentacji podmiotu lub pełnomocnictwo do podpisania oferty udzielone przez osoby upoważnione),
  2. oferowaną cenę,
  3. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
  4. datę sporządzenia oferty i podpis oferenta lub osoby upoważnionej.
 4. Samochód można obejrzeć w miejscowości Kołomyjka (w dniu 22 czerwca 2020 roku) po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu — osoba do kontaktu Paweł Dębnicki, nr telefonu 862763177.
 5. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
  1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki (sekretariat pokój 207) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2020 roku 11:00.
  2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.
  3. Kopertę (paczkę) należy opisać następująco: 

   Urząd Gminy Rutki
   ul. 11 Listopada 7
   18-312 Rutki-Kossaki

   „Oferta na zakup samochodu pożarniczego STAR 25”
   Nie otwierać przed terminem: 26 czerwca 2020 roku godz. 11:20.

  4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, w dniu 26 czerwca 2020 roku o godz. 11:20, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rutki pok. 112.
  5. Formularz ofertowo — cenowy stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 1. Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie: wygra oferta, która zawierać będzie najwyższą cene zakupu samochodu pożarniczego.
 2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia po otrzymaniu faktury VAT.
 3. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi wyłącznie po zapłaceniu kwoty nabycia.
 4. Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie opublikowane na stronie BIP, na stronie internetowej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędy Gminy Rutki.
 5. Sprzedający zastrzega prawo odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

ZAŁĄCZNIKI: