Ocena jakości wody z wodociągu sieciowego Szlasy- Lipno

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie działając na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniuw w ode i zbiorowym odprowadzeniu  ścieków (Dz. U. z 2019r., poz. 1437) w związku z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) po przeanalizowaniu wyników badań laboratoryjnych wody pobranej z wodociągu sieciowego Szlasy-Lipno, gm. Rutki-Kossaki w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 12.11.2019r. w Szkole Podstawowej w Kołomyi, biorąc pod uwagę  wyniki sprawozdań:

– Nr 1373/11/2019/M/2 z dnia 15.11.2019r., Nr1373/11/2019/F/2 z dnia 18.11.2019r. (próbka oznaczona kodem 5312/11/19) sporządzonych przez Laboratoria Badawcze Jars S.A.

stwierdza przydatność wody do spożycia

gdyż woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządazenia.

Orzeczenie niniejsze jest obowiązujące do czasu przeprowadzenia następnego badania laboratoryjnego próbek wody z tego urządzenia.

 

Załącznik:

Pismo z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczej w Zambrowie