Obszarowa ocena jakości wody

Na podstawie art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. u. z 2019 r., poz. 59) i § 22.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. u. z 2017 r., poz. 2294) po przeanalizowaniu sprawozdań z badań jakości wody realizowanych według ustalonego harmonogramu, analizy podejmowanych działań naprawczych oraz prowadzonego nadzoru Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie przedstawia poniżej zbiorczą ocenę obszarową jakości wody w nadzorowanych wodociągach sieciowych na terenie gminy Rutki-Kossaki:

1. Wykaz producentów wody, produkcja i sposób uzdatniania:

Gmina Rutki-Kossaki zaopatrywana jest w wodę z 4 wodociągów publicznych: Rutki-Kossaki Szlasy Lipno, Grądy Woniecko i Cibory Gałeckie. Właścicielem i zarządcą dwóch pierwszych wodociągów jest urzd Gminy Rutki-Kossaki. Właścicielem i zarządcą wodociągu w Grądach Woniecko jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Narew” w Grądach Woniecko. Właścicielem i zarządcą wodociągu w Ciborach Gałęckich jest Urząd Gminy w Zawadach. Woda we wszystkich wodociągachpublicznych na terenie gminy czerpana jest ze studni głębinowych, uzdatniana jest poprzez ciśnieniowe napowietrzanie i filtraję na złożach żwirowych. W procesie uzdatniania nie stosuje się dezynfekcji wody . Jedynie w sytuacji zagrożenia mikrobiologicznego, każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody do dezynfekcji wody w wodociągach stosujesię podchloryn sodu.

WodociągSposób uzdatnianiaZaopatrywane miejscowościProdukcja
wody m3/d
Rutki-Kossakiodżelazianie
(dezynfekcja podchlorynem sodu wg. potrzeb)
Rutki-Kossaki, Mężenin136
Szlasy Lipnoodżelazianie, odmanganianie
(dezynfekcja podchlorynem sodu wg. potrzeb)
Czochanie Góra, Wybrany, Świątki Wiercice, Śliwowo Łopienite, Szlasy Mieszki, Szlasy Łopienite, Szlasy Lipno, RutkiNowiny, Rutki Jatki, Rutki Tartak Nowy, Pruszki Wielkie, Olszewo Przyborowo, Walochy Mońki, Modzele Górki, Mieczki, Kossaki Ostatki, Kossaki Nadbielne, Kossaki Falki, Kołomyjka, Wielobory, Kalinowka Brystry, Kalinówka Basie, Gronostaje Puszcza, Górskie Ponikły Stok, Dobrochy, Dębniki, Konopki Leśńe519
Grądy-Wonieckoodżelazianie, odmanganianie
(dezynfekcja podchlorynem sodu wg .potrzeb
Grądy-Woniecko131
Cibory Gałeckienapowietrzanie, odżelazianieDuchny Wieluny, Jawory Klepacze, Jaworki, Nowe Zalesie, Nowe Zambrzyce , Ożarki Olszanka, Ożary Wielkie, Stare Zalesie, Stare Zambrzyce, Zambrzyce Jankowow, Zambrzyce Kapusty, Zambrzyce Króle, Zambrzyce Plewki139

2. Liczba ludności zaopatyrwana w wodę

Liczba ludności ogółem w gm. Rutki-Kossaki wynosi 5 572. Do wszystkich miejscowości doprowadzona jest sieć wodociągowa tym samym 100% ludności korzysta z wody o kontrolowanej jakości.

3. Jakość wody

Do oceny jakości wody wykorzystano wyniki próbek wody pobieranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną a także wyniki uzyskane przez producentów wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej w ustalonych wcześniej punktach zgodności. W ww. wodociągach przeprowadzono 6 kontroli urzędowych w wyniku których pobrano 6 próbek wody w ramach monitorinku kontrolnego. Zarządcy w ramach kontroli wewnętrzynch przeprowadził 15 kontroli jakości wody podczas których pobrali 3 próby wody w ramach monitoringu przeglądowego i 12 prób wody w ramach monitoringu kontrolnego. Sprawozdania z badań na bieżąco prkazywano do PPIS w Zambrowie.

W wyniku przeprowadzonych badań jakości wody w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej nie stwierdzono przekroczeń – woda spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r., poz. 2294) zarówno pod względem bakreriologicznym, jak i fizyko-chemicznym.
W roku 2019 nie było skarg na jakość wody z wodociągów gminy Rutki. Do PPIS w Zambrowie nie zgałaszano niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody na obszarze gminy Rutki.

4. Prowadzone postępoowania administracyjne i działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

Wszyscy zarządcy wodociągów realizowali obowiązki w zakresie prowadzenia regularnej kontroli wewnętrznej jakości wody administrowanych wodociągów nałożone ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r., poz. 1437 t.j.)i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w spawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

Do oceny jakości wody wykorzystano wyniki próbek wody pobieranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także wyniki uzyskane przez producenta wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrzenej.

Z uwagi na dobrą jakość wody na terenie gminy Rutki nie było konieczności prowadzenia postępowań administracyjnych .

Poństwowy powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie biorąc powyższe pod uwagę stwierdza przydatnośc wody so spożycia przez ludzi na terenie gminy Rutki zgodną z warunkami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz2294).

Robert Orłowski
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zambrowie