Informacja dla mieszkańców Gminy Rutki w sprawie gospodarowania odpadami komunalnymi

 1. W 2017 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zambrowie, ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów, będzie zajmowało się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rutki oraz obsługą Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów zwanego dalej PSZOK.
  W przypadku nieodebrania odpadów w wyznaczonym terminie, lub jakiekolwiek uwagi w zakresie odbierania odpadów proszę kierować bezpośrednio do firmy pod nr  86 271 27 00, oraz poinformować natychmiast o powyższym fakcie  Urząd Gminy Rutki pod nr 86 276 31 74 lub 86 276 31 66, lub osobiście pokój nr 201 lub 107.Harmonogram wywozu odpadów oraz dni otwarcia PSZOK-u są  dostępne na stronie gminarutki.pl, lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Rutki pokój nr 107.
 2. Odebrane z terenu naszej gminy zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są przekazywane i zagospodarowane  przez Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze.
 3. W 2016r. nie osiągnęliśmy wymagane ustawowo poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło), który wyniósł 16,7%. Osiągnęliśmy tylko poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających  biodegradacji  przekazanych do składowania.
 4. W Rutkach-Kossakach przy. Ul. Tartak Stary 32D działa nadal Punkt Selektywnego zbierania odpadów komunalnych, otwarty co druga sobota miesiąca od godziny 9.00 do 17.00.
  Do tego punktu mieszkańcy mogą przekazywać:  chemikalia, zużyte  baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku robot niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu administracji architektoniczno-budowlanej, zużyte opony, odpady zielone.
 5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu nieruchomości zamieszkałych, odbierane będą przez przedsiębiorcę w czasie zbiórek prowadzonych akcyjnie, co najmniej dwa razy w roku. O terminie i sposobie odbioru odpadów mieszkańcy zostaną powiadomieni.
  W okresie między „wystawkami” mieszkańcy będą mogli własnym transportem dowieźć odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rutkach –Kossakach, przy ul. Tartak Stary 32 D.
 6. W dwóch aptekach działających w miejscowości Rutki-Kossaki, znajdują się pojemniki do których mieszkańcy mogą wrzucać przeterminowane leki.
 7. W szkołach w miejscowościach Kołomyja, Grady-Woniecko i w Rutkach Kossakach znajdują się pojemniki na zużyte baterie.
 8. Stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi , nie uległy zmianie. Nadal obowiązuje stawka 10 złotych miesięcznie    za osobę  za odbiór odpadów zmieszanych i 6 złotych od osoby za odbiór odpadów zebranych

Wykaz przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w Gminie Rutki

 1. MPO Spółka. z o.o. w Białymstoku, ul. 42 Pułku Piechoty 48, 15-950 Białystok.  2012
 2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, 18-300 Zambrów, ul Polowa 19 (4.2012)
 3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe „Czyścioch” Sp. z o.o. 15-691Białystok, ul. Gen. Franciszka Kleeberga 20. 3.2012
 4. MPK PURE HOME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k, 07-401 Ostrołęka, Kołobrzeska 5. (5.2012).
 5. Usługi Komunalne „BŁYSK” Marianna Marczyk ul. Przykoszarowa 22A, 18-400 Łomża (6.2012).
 6. Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „ASTWA” Sp.z o.o. Ul. Kombatantów 4 Białystok( 3.2013).
 7. STAUBACH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa (2.2014).
 8. ZAKŁAD USŁUGOWY „WINPOL” s.c. Lech Jan Wiśniewski, Sebastian Wiśniewski Kazańska1, 18-400 Łomża (1.2015) .

 Wykaz przedsiębiorców, którzy mają pozwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 1. Usługi Transportowe Joanna Urbańska, Dębniki  11 18-312 Rutki Kossaki,
 2. AGRO-BUD Józef Kossakowski ul. Papieża Jana Pawła II 26/40, 18-300 Zambrów
 3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zambrowie, ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów