Gmina Rutki zaprasza do składania ofert dla zadania pn. „Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grądach-Woniecko”

Rutki-Kossaki, 16.03.2020 r.

RG.2710.5.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki zaprasza do składania ofert dla zadania pn. Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grądach-Woniecko”, na dz. nr 79/284 obręb Grądy Woniecko:

I. Zamawiający:

Gmina Rutki,
ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki
tel.: 862763177
fax.: 862763161
strona internetowa: www.gminarutki.pl
poczta elektroniczna: sekretariat@gminarutki.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm,), zwanej dalej ustawą, niniejsze zamówienie podlega wyłączeniu od stosowania przepisów ww. ustawy. Zamówienie publiczne prowadzone na podstawie zarządzenia nr 2/2018 Wójta Gminy Rutki z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zapytanie ofertowe dotyczy Budowy garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grądach-Woniecko, w zakres zadania wchodzi:

 • wykonanie niwelacji terenu, usunięcie wierzchniej warstwy gruntu próchnicznego;
 • wykonanie płyty żelbetowej o długości min. 7,30 m; szerokość min. 5,30 m; grubość min. 0,15 m;
 • montaż garażu blaszanego na śruby do posadzki betonowej; długość 7,0 m; szerokość 5,0 m; wysokość w kalenicy ok. 4,5 m, powierzchnia zabudowy 35 m2; konstrukcja nośna słupowa, wykonana z kątowników i ceowników zimnogiętych, kalenica prostopadła do drogi powiatowej; w ścianie szczytowej od strony drogi powiatowej uchylna brama wjazdowa o wymiarach – wysokość 3,5 m szerokość 4,00 m (kolor RAL 9010, biały), w ścianie bocznej (7,0 m) dwa okna o wymiarze – 0,80 m x 0,80 m (kolor RAL 9010, biały) i drzwi wejściowe (kolor RAL 9010, biały);
 • szkielet konstrukcji zabezpieczony farbą przemysłową,
 • konstrukcję dachu wykonać z profili zamkniętych,
 • ściany garażu wypełnić arkuszami stalowej blachy powlekanej o grubości 0,5-0,7 mm łączenie na nity (kolor RAL 3000, czerwony ognisty),
 • dach garażu dwuspadowy, poszycie dachu wykonane z blachy trapezowej (kolor RAL 8012, brązowy czerwony),
 • rynny i rury spustowe wykonane z blachy (kolor RAL 8012, brązowy czerwony),
 • zakotwienie garażu do betonu za pomocą kotew trzpieniowych lub kotew opaskowych.
  Wykonawca wykona wszystkie roboty z materiałów własnych.

2. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do:

 • udzielenia 60 miesięcznej gwarancji, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,
 • dostarczenie niezbędnych atestów, instrukcji, kart gwarancyjnych na zainstalowane materiały.

3. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia instytucji najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem przystąpienia do robót.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31 lipca 2020 r.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą.

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: Paweł Dębnicki tel. 862763177, e-mail: pdebnicki@gminarutki.pl

VI. Sposób przygotowania oraz termin złożenia oferty:

1. Wykonawca ma obowiązek przedłożenia w ofercie następujących dokumentów:

 • Formularz ofertowy (załącznik nr 1).

2. Sposób przygotowania oferty:

 • Na zaklejonej kopercie zawierającej ofertę powinien być umieszczony napis:„Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grądach-Woniecko”.
 • Koszty przygotowania i przekazania oferty na adres Zamawiającego obciążają Wykonawcę.
 • Nie dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych.
 • Oferta musi być podpisane przez osobę/by upoważnioną/ne do reprezentacji Wykonawcy.

3. Składanie ofert:

 • Oferty należy złożyć w FORMIE PISEMNEJ (nie dopuszcza się składania ofert za pomocą faksu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej).
 • Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, pokój nr 207, do dnia 24 marca 2020 r. na godz. 10:00.
 • Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane i rozpatrywane.

4. Otwarcie ofert:

 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 marca 2020 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy w Rutki, ul. 11 Listopada 7, pokój nr 208.
 • Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
 • Podczas publicznego otwarcia ofert, będą odczytywane nazwa oferenta oraz cena ofertowa.

5. Cena ofertowa:

 • Ceny wskazane w ofercie muszą być podane w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT, uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
 • Wszystkie podatki i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach Umowy, powinny być dołączone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty złożonej przez oferenta.
 • Stawki i ceny oferowane przez oferenta będą stałe w okresie trwania Umowy i w żadnym przypadku nie będą przedmiotem zmian.
 • Ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia muszą być precyzyjnie określone (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie mogą ulec zmianie przez okres wymagany do wykonania,
 • Cena ofertowa nie podlega zmianie po złożeniu oferty.

6. Termin związania ofertą:

 • Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od daty otwarcia ofert.
 • Zamawiający może zwrócić się do Oferentów z prośbą o przedłużenie terminu związania ofertą na określony, dodatkowy okres czasu. Oferent może odmówić spełnienia prośby Zamawiającego. W takim przypadku może on wycofać swoją ofertę.

7. Modyfikacje i wycofanie oferty:

 • Żadna z ofert nie może być zmodyfikowana po upływie terminu składania ofert.
 • Modyfikacje lub wycofanie oferty, można dokonać wyłącznie przed upływem terminu składania ofert, w zaklejonej kopercie, z dopiskiem „Modyfikacja” lub „Wycofanie”.
 • Modyfikacje ofert składane między terminem składania ofert i terminem związania z ofertą nie będą uwzględnione.

VII. Płatność:

 1. W umowie Zamawiający zakłada płatność jednorazową po wykonaniu całości zamówienia.
 2. Płatność będzie dokonana po podpisaniu bezusterkowego protokołu technicznego odbioru robót, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy Wykonawcy podany w ofercie.

VIII. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający będzie oceniał oferty kierując się następującymi kryteriami oceny: Cena ofertowa brutto – waga 100 %.

IX. Dodatkowe postanowienia:

 1. W toku dokonywania badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
 2. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, zostanie powiadomiony przez Zamawiającego, przed wygaśnięciem terminu związania z ofertą.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyny na każdym etanie postępowania.

X. Klauzula w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych dla celów ogłoszenia, przeprowadzenia i realizacji zamówienia publicznego jest Gmina Rutki reprezentowana przez Wójta Gminy Rutki z siedzibą w: 18-312 Rutki-Kossaki, ul. 11 Listopada 7, tel. 862763161, fax. 862763160, email: sekretariat@gminarutki.pl.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki lub za pomocą adresu: iod@gminarutki.pl.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO. Oznacza to, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych), w celu związanym z niniejszym postępowaniem prowadzonym w trybie zapytania ofertowego, tj. w procedurze wyboru wykonawcy.
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające je na zlecenie Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski