Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Modzele-Górki

Wójt Gminy  Rutki działając na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust.3 ustawy z dnia  3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018r. poz. 2081 ze zm.), zawiadamia że 15.11.2019r. została wydana decyzja  RŚD.6220.1.6.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na  budowie farmy fotowoltaicznej o mocy  do 2 MW i powierzchnią zabudowy do 5,01 ha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 181 oraz nr 182 w miejscowości Modzele-Górki, gmina Rutki.

W związku z powyższym można zapoznać się z  treścią wydanej decyzji oraz  z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku  Wydział Spraw Terenowych II w Łomży, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zambrowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku, w Urzędzie Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pokój nr 201, w godzinach od 7.00 do 15.00.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rutki, a także przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Rutki oraz w miejscowości Modzele-Górki.