Obwieszczenie – budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.
Na podstawie:

  • art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r, poz. 1945, z 2019 r, poz. 60, 235, 730, 1009, 1524, 1696, 1716, 1815)
  • art. 10 i 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r, poz. 256).

z a w i a d a m i a m,  że:

w dniu 17.02.2020 r, na wniosek Polskiej Spółki Gazowniczej sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku ul. Gen. S.Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok, w imieniu którego występuje pełnomocnik – Bogusław Kiluk prowadzący działalność gospodarczą ARKAN Bogusław Kiluk, ul. Warmińska 31 lok.2, 15-553 Białystok, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:

  • budowa sieci gazowej rozdzielczej średniego ciśnienia dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego.

Teren objęty wnioskiem: 

  • obręb Rutki dz. nr: 59, 73, 101, 104/1, 367, 450, 605/1, 606/1, 607/1, 608/1, 609/1, 610/1, 611/1, 612/1, 613/5, 614, 615/12, 615/14, 615/15, 615/16, 615/17, 615/22, 616/1, 616/3, 617/1, 618/1, 619/1, 620/5, 624/1, 636, 649, 650, 659/1, 668, 669, 683, 700, 721, 740, 752, 772/1, 772/2, 773, 780, 828, 839, 845, 866/1, 866/2, 866/3, 866/4, 866/5, 866/6, 868, 869/1, 880/6, 893/21, 893/22, 894,
  • obręb Mężenin dz. nr: 166/2, 508/1, 510/1, 512/1, 514/1, 516/1, 517/1, 518, 519/1, 520/1. 534, 603, 604/1, 605/1, 606/1, 607/1, 608/1, 609/1, 643/1, 643/1, 676, 677,
  • obręb Dębniki dz. nr: 135/1, 135/2, 135/4, 135/5, 135/6, 135/9,
  • obręb Górskie Ponikły Stok dz. nr: 4/23, 27/3, 55/1, 55/3, 68/1, 68/4.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Rutki ul. 11 Listopada7, 18-312 Rutki-Kossaki – pokój nr 205.

 

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

 

Pliki do pobrania: