Zarządzenie Nr 5 /20 Wójta Gminy Rutki z dnia 05 lutego 2020 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  w Rutkach im. 2 Pułku Ułanów Grochowskich .

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U z 2019 r. poz. 1148, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019r.  poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197 i poz. 2248) oraz § 1  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 oraz z 2019 r. poz. 1634) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1.  Ogłaszam konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rutkach im. 2-go Pułku Ułanów Grochowskich, ul. 11 Listopada 7A,  18-312 Rutki-Kossaki.

      2. Treść ogłoszenia o konkursie zawarta jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na   stronie internetowej Gminy Rutki, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rutki, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Dariusz Sławomir Modzelewski

Załączniki: