Zarządzenie NR 16/20 Wójta Gminy Rutki z dnia 23 marca 2020 roku

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Rutkach im. 2-go Pułku Ułanów Grochowskich

Na podstawie art. 63 ust. 1, ust. 10 i ust. 21 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy  z  dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2019r. poz. 1148, Dz. U. z 2018r. poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197 i poz. 2248)   oraz  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powierzam Pani Annie Wądołowskiej stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rutkach im. 2-go Pułku Ułanów Grochowskich na okres 5 lat szkolnych tj. od dnia  01 września  2020 roku do dnia 31 sierpnia  2025 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.