Zarządzenie Nr 14/20 z dnia 12 marca 2020 roku

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. 684 i poz. 1504) zarządza się, co następuje:

§ 1.  Zapewnia się, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. , na terenie Gminy Rutki, miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie:

  1. urzędowych obwieszczeń wyborczych – budynek Urzędu Gminy w Rutkach przy ul. 11 Listopada 7;
  2. plakatów wyborczych komitetów wyborczych:
    1. tablica informacyjna w Rutkach przy ul. Rynek,
    2. ogrodzenia działek gminnych, nie będących ogrodzeniami budynków, w których znajdują się lokale wyborcze;
    3. tablice informacyjne w sołectwach Gminy Rutki lub w miejscach wskazanych przez sołtysa.

§ 2.Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie w miejscach zwyczajowo przyjętych, a także poprzez zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rutki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.