Zarządzenie 13/20 Wójta Gminy Rutki z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rutkach im. 2-go Pułku Ułanów Grochowskich

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art. 63 ust. 1 i ust. 10     w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe  (Dz. U z 2019r. poz. 1148, Dz. U. z 2018r. poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197 i poz. 2248), oraz   § 8 ust. 2  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1587 oraz z 2019r. poz. 1634 ) zrządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rutkach im. 2-go Pułku Ułanów Grochowskich ogłoszony Zarządzeniem Nr 5/20 Wójta Gminy Rutki z dnia 05 lutego 2020 roku i przeprowadzony  w dniu 09 marca 2020 roku   przez komisję konkursową powołaną Zarządzeniem Nr 8/20 Wójta Gminy Rutki z dnia 24 lutego 2020 roku.

§ 2. Kandydatem na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rutkach im. 2-go Pułku Ułanów Grochowskich wyłonionym  w drodze postępowania konkursowego została  Pani Anna Wądołowska.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.