Zapytanie ofertowe – Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Raginisa w Rutkach-Kossakach

Rutki-Kossaki, 6.03.2020 r.

RG.2710.4.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający

Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, tel. 86 276 31 61

 

Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Raginisa w Rutkach-Kossakach”.

 

Rozbudowa oświetlenia na ul. Raginisa

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kompletnego odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na ul. Raginisa w miejscowości Rutki-Kossaki – lokalizacja i zakres na załączniku  graficznym oraz połączenie go z istniejącym oświetleniem ulicznym przy ul. Długiej. Na słupach przy boisku szkolnym należy umieścić po dwie lampy, z których jedna będzie oświetlać ulicę, a druga boisko.  Lampy oświetlające boisko należy przewidzieć o mocy i rozproszeniu światła zapewniającym jak najlepsze doświetlenie.

Szczegółowe rozwiązania zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na etapie projektowania.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia i decyzje niezbędne do zgłoszenia robót. Wykonawca dokona w imieniu Zamawiającego zgłoszenia robót. Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać przedmiot umowy z materiałów montażowych nowych o parametrach zgodnych z istniejącym oświetleniem  przy ul. Długiej.

Wykonawca zrealizuje zadanie zgodnie z opracowanym przez siebie uproszczonym projektem. Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym istotnych rozwiązań materiałowych i technologicznych mających wpływ na koszty robót budowlanych.

III. Termin realizacji zamówienia: 30.06.2020 r.

IV. Istotne warunki zamówienia:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia w zakresie prowadzenia działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia.
 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 3. Zamawiający wymaga 30-dniowy okres związania ofertą.
 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył wszystkie montowane urządzenia wraz z certyfikatami zgodnie z obowiązującymi normami.
 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, montażem na koszt własny i ryzyko.
 6. Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia urządzeń i sprzętu zgodnych pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Złożona oferta powinna zawierać:

 1. Ofertę – zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Oświadczenie wg określonego wzoru – załącznik nr 2.

V. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 %.

Podana w ofercie cena, będzie ceną obejmującą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu zamówienia wynikającą z opisu przedmiotu zamówienia.

VI. Termin i miejsce składania ofert:

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera, lub złożona osobiście w Urzędzie Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki w pokoju nr 207 (sekretariat).
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 13.03.2020 r. godz. 10:00.
 3. Decyduje data wpływu do Zamawiającego.
 4. Oferta powinna być sporządzona na papierze, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.
 5. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia.
 6. Ofertę należy umieścić w kopercie zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:
  Urząd Gminy Rutki
  ul. 11 Listopada 7
  18-312 Rutki-Kossaki
  Oferta na zadanie: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul.  Raginisa w Rutkach-Kossakach” 
 7. Oferty nie spełniające warunków określonych w pkt. VI, niekompletne, złożone w innej formie niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.

VII. Informacje dodatkowe:

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 • Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodną z zapytaniem.
 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składając ofertę uwzględnił wszystkie pozycje określone w zapytaniu ofertowym.
 • Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do złożenia oferty dodatkowej.
 • Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia.
 • Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami – Marzena Zambrzycka, tel. 86 276 31 70, e-mail: mzambrzycka@gminarutki.pl , Paweł Dębnicki, tel. 86 276 31 77, e mail: pdebnicki@gminarutki.pl .
 • Informacja z wyboru Wykonawcy zostanie podana na stronie internetowej Gminy Rutki: http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/

 

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski