Przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych zasobu Gminy Rutki, w tym:

  • Przeglądy roczne zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) tj. polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.
  • Przeglądy 5-letnie zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tj. polegające na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia: kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów oraz sporządzenie protokołów z kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych.

Link do postępowania: https://bip-ugrutki.wrotapodlasia.pl/zamowieniaponizej30tyseur/zaproszenie-do-skladania-ofert-na-przeprowadzenie-okresowej-kontroli-stanu-technicznego-obiektow-budowlanych-zgodnie-z-art-62-ustawy-prawo-budowlane-.html