Pismo informacyjne Prezesa ZGK Sp. z o.o.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY RUTKI

Zadania własne gminy w zakresie wodociągów i kanalizacji należą do najbardziej żywotnych i koniecznych do funkcjonowania każdego mieszkańca ale również całej gminnej wspólnoty. Gmina Rutki, decyzją uprawnionych organów do realizacji m.in. tego zadania powołała Spółkę Komunalną, która z dniem 1 stycznia przejęła zarządzanie gminnymi wodociągami i kanalizacją. Przejęcie tego zadania musi się łączyć z wykonaniem wielu czynności i działań prawnych które umożliwią w krótkim okresie czasu sprawne i bezproblemowe przejęcie tego zadania, a w długim okresie zapewnią niezawodne i ciągłe dostawy wody o właściwych parametrach jakościowych i odbiór ścieków z systematycznym podłączaniem kolejnych sołectw i nieruchomości do gminnej kanalizacji.

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków aktualnie trwa procedura ustalania nowych taryf na cenę wody i ścieków, która będzie obowiązywać od 01.01.2020r. przez 18-miesięcy. Czynność ta jest związana z przejęciem zarządzania wodociągami i kanalizacją przez nowy podmiot. Nowe opracowane taryfy, pomimo wystąpienia wielu czynników uzasadniających podwyżkę cen wody i dostawy ścieków m.in. wzrost cen energii elektrycznej pozostawiają ją na niezmienionym poziomie. Mamy nadzieję, że również w okresie od lipca 2021r. ceny te nie ulegną podwyższeniu.

Informuję również, że nie wystąpiła potrzeba dokonania zmian w Gminnym regulaminie wodociągowo – kanalizacyjnym. Jest on w dalszym ciągu aktualny, i nie zmienia częstotliwości dokonywania odczytów wodomierzy, która będzie się odbywać w dwumiesięcznych cyklach rozliczeniowych.

Niemniej jednak występuje konieczność wymiany dotychczasowych umów na dostawę wody, dostawę wody i odbiór ścieków oraz odbiór ścieków. Wymiana ta jest spowodowana zmianą podmiotu uprawnionego do jej zawarcia a w jej treści nie zachodzą zmiany.

Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pojawią się u Państwa i poproszą o podpisanie następujących dokumentów:

  1. Rozwiązanie dotychczasowej umowy na zasadzie porozumienia stron.
  2. Zawarcie nowej umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  3. Klauzuli związanej z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do celów realizacji zawartej umowy.

Podpisanie tych dokumentów jest konieczne do realizacji wzajemnych obowiązków wynikających z dostarczania wody i odbioru ścieków.

Ponadto informuję o prowadzonych przez pracowników wodociągów i kanalizacji działaniach:

  1. Wypełnianiu na państwa posesji ankiety oceniającej stan przyłącza wodociągowego oraz posiadanych instalacji służących odprowadzaniu ścieków. Jest to konieczne do sporządzenia oceny jakości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami co posłuży aby można było wykonać plany zamierzeń modernizacyjnych w długim okresie czasu.
  2. Wymianie wodomierzy które utraciły cechy legalizacyjne. Zadanie to ma na celu uporządkowanie sprzedaży wody i odbioru ścieków tak, aby wiernie odzwierciadlało stany faktyczne a każdy mieszkaniec czy właściciel nieruchomości płacił tylko za faktycznie dostarczoną wodę lub odebrane ścieki.

Ponadto informujemy Państwa, że nie będziemy tolerować i docelowo wyeliminujemy sytuację nielegalnych poborów wody zarówno z sieci wewnętrznych jak i hydrantów. Sytuacje takie nie mogą mieć miejsca, bo mają ogromny wpływ na cenę wody. Za osobę która w sposób nielegalny pobiera wodę płacą wszyscy pozostali mieszkańcy, a jest to zjawisko dalece niepożądane. Za nielegalny pobór wody w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przewidziano bardzo wysokie kary (Art.28. ust. 1 do 6). Nie jest jednak naszym zamiarem aby karać. Chcemy uporządkować stan wodociągów i kanalizacji tak, aby każdy płacił tylko za siebie a nie i za sąsiada. Dlatego też ogłaszamy moratorium na zgłoszenie nielegalnego poboru wody do dnia 30.06.2020roku. Jeśli do tego czasu zostanie zgłoszona prośba o opomiarowanie dotychczas nieopomiarowanego odcinka sieci wewnętrznej lub przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego wykonamy to bez żadnych konsekwencji prawnych i finansowych. Od dnia 01.07.2020 roku każdy ujawniony przypadek nielegalnego poboru wody lub odprowadzanie ścieków będzie traktowane zgodnie z wskazanymi wyżej przepisami.

Jednocześnie korzystając z okazji chciałbym poinformować, że w krótkim okresie czasu:

  1. Uruchomimy pogotowie wodociągowe czynne całodobowo przez 7 dni w tygodniu z nr telefonu 739 009 509 na który to można będzie zgłosić wszystkie zauważone negatywne zjawiska w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej lub przerwę w dostawie wody.
  2. System zbiorowej informacji SMS, w którym będziemy informować mieszkańców o ewentualnych awariach i planowanych przerwach w dostawie wody lub innych występujących zjawiskach.
  3. Własną grupę wykonawczą, która będzie zdolna do wykonania samodzielnie sieci i przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych. Zaproponujemy cennik, który mamy nadzieję będzie na rynku konkurencyjny w stosunku do innych podmiotów.
  4. Zamieścimy na naszej stronie internetowej www.zgkrutki.pl druki do samodzielnego pobrania (np. wniosek o wydanie warunków na przyłączenie do wodociągu lub kanalizacji) oraz wyniki badań laboratoryjnych wody z wodociągów.

Będziemy również systematycznie i w sposób ciągły informować mieszkańców o wszystkich naszych zamierzeniach oraz działaniach które będą funkcjonować w obrębie wodociągów i kanalizacji a które naszym zdaniem w sposób zdecydowany polepszą system zaopatrzenia mieszkańców gminy Rutki w wodę oraz odbiór ścieków.

                                                    Łączę wyrazy szacunku
Prezes Witold Zadroga