Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

WZÓR WNIOSKU O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY [DOC]

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY:

  1. Kopia mapy zasadniczej z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać w skali 1:500 lub 1:1000 – w przypadku braku mapy zasadniczej kopia mapy katastralnej, (3 egz)
  2. Kopia mapy zasadniczej obejmująca teren o zasięgu umożliwiającym przeprowadzenie analizy terenu (granice obszaru analizowanego wyznacza się wokół działki objętej wnioskiem na kopii mapy, o której mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 164, poz. 1588) w odległości nie mniej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem i nie mniej niż 50 m (1 egz.)