Termin XIX sesji Rady Gminy Rutki

Informuję, że w dniu 25 marca 2021 roku /  czwartek    / o godz. 1000 na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach odbędzie się XIX sesja Rady Gminy.

W związku z obowiązującym na obszarze całego kraju stanem pandemii COVID-19 zwracam się z prośbą aby obrady sesji odbyły się bez udziału mieszkańców.

Obrady sesji będą transmitowane na stronie internetowej: https://user.sesje.pl/Portal/podlaskie/zambrowski/rutki

Wszelkie wnioski i zapytania proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@gminarutki.pl lub w formie papierowej.

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2021 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rutki na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 – 2031.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Rutki lub jej jednostkom organizacyjnym.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rutki w 2021 roku.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Rutki na 2021 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rady Gminy Rutki na 2021 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rutki na lata 2021-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym tryb konsultacji.
 15. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2020.
 16. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach za 2020 rok oraz bilans potrzeb w zakresie pomocy społecznej na 2021 rok
 17. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocyw rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Rutki w 2020 roku.
 18. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w Gminie Rutki za 2020 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań w 2021 roku.
 19. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach za 2020 rok.
 20. Sprawozdanie z działalności Domu Kultury w Rutkach-Kossakach za 2020 rok.
 21. Zapytania i interpelacje radnych.
 22. Wolne wnioski i informacje.
 23. Zamknięcie obrad.

Wiceprzewodniczący Rady

Jarosław Godlewski