Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Cmentarnej w Rutkach-Kossakach

I. Zamawiający

Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, tel. 86 276 31 60 Zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.:„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul. Cmentarnej w Rutkach-Kossakach”.

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kompletnego odcinka napowietrznej linii oświetlenia ulicznego na ul. Cmentarnej w miejscowości Rutki-Kossaki – lokalizacja i zakres na załączniku  graficznym oraz połączenie go z istniejącym oświetleniem ulicznym przy ul. Obwodowej.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszystkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia i decyzje niezbędne do zgłoszenia robót. Wykonawca dokona w imieniu Zamawiającego zgłoszenia robót. Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować i wykonać przedmiot umowy z materiałów montażowych nowych o parametrach zgodnych z istniejącym oświetleniem  przy ul. Obwodowej.

Wykonawca zrealizuje zadanie zgodnie z opracowanym przez siebie uproszczonym projektem. Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym istotnych rozwiązań materiałowych i technologicznych mających wpływ na koszty robót budowlanych.

III. Termin realizacji zamówienia: 20.12.2019 r.

IV. Istotne warunki zamówienia

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:

1)     Posiadają uprawnienia w zakresie prowadzenia działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia.

2)     Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3)     Zamawiający wymaga 30-dniowy okres związania ofertą.

4)     Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył wszystkie montowane urządzenia wraz z certyfikatami zgodnie z obowiązującymi normami.

5)     Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, montażem na koszt własny i ryzyko.

6)     Wykonawcy są zobowiązani do dostarczenia urządzeń i sprzętu zgodnych pod względem jakości, estetyki, funkcjonalności i bezpieczeństwa.

Złożona oferta powinna zawierać:

1)     Ofertę – zgodnie z załącznikiem nr 1.

2)     Oświadczenie wg określonego wzoru – załącznik nr 2.

V. Kryteria oceny ofert:

Cena – 100 %.

Podana w ofercie cena, będzie ceną obejmującą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu zamówienia wynikającą z opisu przedmiotu zamówienia.

VI. Termin i miejsce składania ofert:

1)     Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera,  lub złożona osobiście w Urzędzie Gminy Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki w pokoju nr 207 (sekretariat).

2)     Termin składania ofert upływa w dniu 28.08.2019 r. godz. 10:00.

3)     Decyduje data wpływu do Zamawiającego.

4)     Oferta powinna być sporządzona na papierze, opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

5)     Ceny urządzeń, montażu i transportu muszą być określone do dwóch miejsc po przecinku. Ceny określone przez Wykonawcę nie będą zmieniane w toku realizacji zamówienia chyba, że potrzeba zamiany będzie wynikała ze zmiany przepisów dotyczących wysokości stawki podatku VAT.

6)     Ofertę należy umieścić w kopercie zabezpieczając jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

 Urząd Gminy Rutki

Ul. 11 Listopada 7

18-312 Rutki-Kossaki

Oferta na zadanie: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na ul.  Cmentarnej w Rutkach-Kossakach”.

 7)     Oferty nie spełniające warunków określonych w pkt. VI, niekompletne, złożone w innej formie niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.

VII. Informacje dodatkowe:

1)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

2)     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania.

3)     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4)     Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zgodną z zapytaniem.

5)     Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składając ofertę uwzględnił wszystkie pozycje określone w zapytaniu ofertowym.

6)     Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do złożenia oferty dodatkowej.

7)     Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie w/w zamówienia.

8)     Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami – Pani Marzena Zambrzycka, tel. 86 276 31 70, e-mail: mzambrzycka@gminarutki.pl

9)     Informacja z wyboru Wykonawcy zostanie podana na stronie internetowej Gminy Rutki: http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/

 

Wójt Gminy Rutki

Dariusz Sławomir Modzelewski

Załączniki: