Przetarg nr 2 – Ogłoszenie nr 2020/S 136-334353 z dnia 02.10.2020r. pn. “Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Rutki”

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina RutkiKrajowy numer identyfikacyjny: 7231629730Adres pocztowy: ul. 11 Listopada 7Miejscowość: Rutki-KossakiKod NUTS: PL842 ŁomżyńskiKod pocztowy: 18-312Państwo: PolskaOsoba do kontaktów: Paweł DębnickiE-mail: sekretariat@gminarutki.pl Tel.: +48 862763161Faks: +48 862763160
Adresy internetowe:
Główny adres: http://gminarutki.pl/
Adres profilu nabywcy: http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/zamwieniapubliczne/
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/zamwieniapubliczne/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
„Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Rutki”
Numer referencyjny: RG.271.12.2020
II.1.2)
Główny kod CPV
09331200 Słoneczne moduły fotoelektryczne
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
2 / 6
Dostawy
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Rutki zgodnie z projektami wykonawczymi, stanowiącymi załączniki od nr 11 do nr 18 oraz wymaganiami sprzętowymi – załącznik nr 35 oraz zapisami w SIWZ.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45261215 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
09330000 Energia słoneczna
44112410 Konstrukcje dachowe
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL842 Łomżyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Rutki: obręb Grądy Woniecko, Rutki, Mężenin, Szlasy Lipno.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Rutki” (zgodnie z projektami wykonawczymi, stanowiącymi załączniki od nr 11 do nr 18 oraz wymaganiami sprzętowymi – załącznik nr 35 oraz zapisami SIWZ). W instalacjach fotowoltaicznych należy zastosować moduły monokrystaliczne, montowane na konstrukcji nośnej zgodnie z dokumentacją projektową. Powierzchnia modułów nie może być większa niż dostępna powierzchnia dachu. Kierunek i kąt nachylenia modułów, powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną pracę układu modułów i uzyskanie możliwie
3 / 6
największej ilości energii dla danego typu instalacji. W zakresie instalacji paneli fotowoltaicznych Wykonawca zobowiązany jest w ramach realizacji projektu do:
1) montaż paneli fotowoltaicznych wraz z osprzętem;
2) uzupełnienie ubytków ścian, stropów i podłóg, naprawa tynków, elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po przejściach przewodów;
3) przeszkolenie użytkowników;
4) sporządzenie lub przekazanie instrukcji obsługi;
5) stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w dokumentacji;
6) dokonanie ewentualnych modyfikacji założeń tylko w uzgodnieniu z inwestorem, jeżeli będzie to prowadzić do lepszego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez zaplanowane do montażu urządzenia;
7) dokonanie ewentualnych modyfikacji, konfigurację projektowanego okablowania tak, aby doprowadzić do optymalnego wykorzystania możliwości technicznych stwarzanych przez zaplanowane do montażu urządzenia;
8) wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgodnione zostaną z przedstawicielem inwestora;
9) wszelkie problemy powinny być sygnalizowane przedstawicielowi inwestora, a po ich rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.
Przedstawione w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla instalacji paneli fotowoltaicznych (branża elektryczna) oraz przedmiarze robót opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia oferty będącej przedmiotem zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje również:
— oznakowania miejsca robót i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót,
— w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, przed przystąpieniem Wykonawca wykona zdjęcia usterek lub uszkodzeń nie objętych zakresem zadania i dostarczy Inwestorowi przed przystąpieniem do robót,
— zapewnienia dozoru terenu budowy, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
— umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,
— sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,
— uporządkowanie terenu po realizacji przedmiotu zamówienia.
Opis przedmiotu zamówienia określa projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Dom Kultury w Rutkach, projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej Oczyszczalnia ścieków Grądy Woniecko, projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej Oczyszczalnia Mężenin, projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej Stacja Uzdatniania Wody Rutki, projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej SUW Szlasy Lipno, projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Rutkach, projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej Szkoła Podstawowa im. kpt. Władysława Raginisa w Grądach-Woniecko oraz projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej Urząd Gminy Rutki.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
4 / 6
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
WND-RPPD.05.10.00-20-0579/19
II.2.14)
Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Wykonawca wykaże, posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowych w łącznej kwocie co najmniej 500000 zł.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie co najmniej dwa zadania o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł brutto (czterysta tysięcy złotych) polegające na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznych służących do produkcji energii elektrycznej,
b) dysponuje osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z dnia 24 września 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa (w szczególności: decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi),
– w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.: Dz. U. 2020 r. poz. 220).
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Istotne dla stron postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
5 / 6
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 136-334353
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/11/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/12/2020
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 10/11/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Urząd Gminy Rutki, 18-312 Rutki-Kossaki, ul. 11 Listopada 7, POLSKA, sala konferencyjna (pokój 112)
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.11.2020 o godzinie 11:30 w Urzędzie Gminy Rutki ul. 11 Listopada 7, Sala Konferencyjna pokój 112. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
6 / 6
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587840Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych, na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 są:
1) odwołanie;
2) skarga do sądu.
3. Kwestie dotyczące odwołania uregulowane są w art. 180–198 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu regulowane są w art. 198a–198g ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba OdwoławczaAdres pocztowy: ul. Postępu 17aMiejscowość: WarszawaKod pocztowy: 02-676Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587840Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/10/2020

ZAŁĄCZNIKI:

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *