Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

żywność w kartonach i przygotowana pomoc żywnościowa dla rodzinyOśrodek Pomocy Społecznej w Rutkach w 2019 r. podpisał współpracę jako Partner Lokalny z Bankiem Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Program realizowany w okresie 2018/2019. Osoby, które otrzymają skierowanie od pracownika socjalnego naszego Ośrodka, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych. Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryteria zakwalifikowania do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy wynosi 1400,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie) na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji. Do marca 2019 r. skorzystało 242 osoby otrzymały paczki żywnościowe z w/w programu.

Paczki żywnościowe w miesiącu maju 2020 r. są w trakcie dystrybucji. Rodziny posiadające samochód osobowy mogą zgłaszać się po nie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rutkach-Kossakach wspólnie z pracownikami socjalnymi  dostarczą paczki żywnościowe rodzinom i osobom samotnym,  które nie mają możliwości odebrania paczek osobiście.