Podstawa prawna działania

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach działa na podstawie:

1) uchwały Nr 44/XI/90 Gminnej Rady Narodowej w Rutkach z dnia 29 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach,

2) uchwały Nr 187/XXXV/14 Rady Gminy Rutki z dnia 31 października 2014r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach,

3) zarządzenia Nr 3/2015 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach z dnia 31 lipca 2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutkach,

4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515),

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.),

6) ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz. 163 z późn.zm.),

7) ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015r., poz. 114 z  późn. zm.),

8) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013r., poz. 966 z póżn.zm.),

9) ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2015r., poz. 1286 z późn.zm.),

10) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015r., poz. 149 z późn.zm.),

11) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r., poz. 1390),

12) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2012r., poz. 124 z późn.zm.),

13) ustawy z dnia 13 października 1998r, o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015r., poz. 121 z późn. zm.),

14) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 581 z późn. zm.),

15) ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011r. Nr 43, poz. 221 z późn. zm.),

16) ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2016r. poz. 169 z późn. zm.),

17) innych ustaw określających zadania z zakresu pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach jest samorządową jednostką organizacyjną gminy Rutki do realizacji zadań pomocy społecznej. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Rutki. Terenem działania Ośrodka jest obszar Gminy Rutki.

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *