Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego.

Znak sprawy: RG.6733.3.2022

Na podstawie:

– art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.  z 2021 r, poz.741, 784)

– art. 10 i 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2021 r.poz.735),

z a w i a d a m i a m, że:

w dniu 07.07.2022 r. na wniosek P4 SP. Z O.O., w imieniu której występuje pełnomocnik – P. Marcin Prokop ul. Odkryta 36 lok. 10, 03-140 Warszawa

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 NR „ZMB4425A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie obejmującym działkę nr 118, obręb Zambrzyce Króle.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia można zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienie w sprawie, składać na piśmie wnioski i zastrzeżenia.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Gminy Rutki ul. 11 Listopada7, 18-312 Rutki-Kossaki – pokój nr 205, tel. 86 2763170, email: jrykaczewska@gminarutki.pl.

 

Wójt Gminy Rutki

Dariusz Sławomir Modzelewski