Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Rutki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.gminarutki.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014.09.24

Data aktualizacji strony internetowej: 2019.12.10

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Elementy zapewniające dostępność cyfrową strony internetowej:

  • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
  • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
  • Czcionka jest skalowalna
  • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają właściwie zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
  • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
  • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 18 lutego 2020 roku na podstawie samooceny dokonanej przez Urząd Gminy Rutki w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa http://www.gminarutki.pl spełnia wymagania w 99.76 % (skala 1-100)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: Paweł Szeligowski adres e-mail pszeligowski@gminarutki.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 86 276 31 61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Żądanie powinno zawierać:

  1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
  2. wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz
  3. sposób kontaktu.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Rutki jest wyposażony w podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Korytarze i drzwi w budynku mają szerokość umożliwiającą bezproblemowe poruszanie się osób na wózkach.

W budynku nie ma windy umożliwiającej dostęp do pokoi zlokalizowanych na pierwszym piętrze. Możliwe jest spotkanie się z pracownikiem merytorycznym Urzędu Gminy w sali konferencyjnej na parterze.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich – https://www.rpo.gov.pl/