Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Licznik odwiedzin: 0225086
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Władze gminy

 

Wójt Gminy Rutki - Teresa Grodzka

tel. 86 2763168, 86 2701071

e-mail: tgrodzka@gminarutki.pl

Wójt kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Wójta i Sekretarza Gminy oraz Skarbnika Gminy, wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych.

Do zadań Wójta należy w szczególności:

 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
 • przygotowanie projektu budżetu Gminy,
 • gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Gminy,
 • nadzorowanie realizacji budżetu Gminy,
 • składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy,
 • przygotowanie projektów i określanie sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy,
 • wydawanie przepisów porządkowych w przypadku niecierpiącym zwłoki,
 • przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Gminy oraz aktów ustanawiających przepisy porządkowe,
 • przesyłanie przepisów porządkowych do wiadomości wójtom sąsiednich gmin oraz staroście powiatu,
 • ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania,
 • wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy,
 • nawiązywanie, rozwiązywanie i dokonywanie zmian w stosunku pracy pracowników oraz wykonywanie innych uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • występowanie do Rady Gminy z wnioskami w sprawie powołania i odwołania Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • podejmowanie działań warunkujących wewnętrzną i zewnętrzną kontrolę działań poszczególnych stanowisk Urzędu, w tym sprawne i terminowe załatwianie spraw mieszkańców,
 • podejmowanie działań warunkujących bieżacą kontrolę wykonywania uchwał Rady Gminy, skarg i wniosków obywateli.

----------------------------------------------------------------------

Z-ca Wójta Gminy Rutki - Andrzej Krajewski

tel. 86 2763169

e-mail: akrajewski@gminarutki.pl

Do zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

 • wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta,
 • zastępowanie Wójta podczas nieobecności w sprawach bieżących Urzędu, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Wójta,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad określonymi w Regulaminie komórkami organizacyjnymi,
 • przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 • reprezentowanie Gminy, w tym podczas uroczystości – w zakresie określonym przez Wójta,
 • prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich,
 • nadzór i koordynacja działań podejmowanych w celu realizacji zadań Gminy w zakresie: gospodarki komunalnej, gospodarki nieruchomościami, gospodarki mieszkaniowej i lokalowej.

----------------------------------------------------------------------

Sekretarz Gminy - Teresa Jadwiga Gronostajska

tel. 86 2763173

e-mail: tgronostajska@gminarutki.pl

Sekretarz Gminy zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu.

Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynnosci kancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie,
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów proceduralnych przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego oraz interpelacji, wniosków i zapytań radnych,
 • zapewnienie terminowego i prawidłowego przygotowania przez pracowników materiałów niezbędnych do wykonywania zadań przez organy Gminy,
 • nadzór nad obsługą i załatwianiem indywidualnych spraw obywateli,
 • nadzór nad przyjmowaniem oraz załatwianiem skarg i wniosków,
 • organizacja i koordynacja prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendum i spisów,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
 • prowadzenie spraw Gminy w zakresie powierzonym przez Wójta.

 ----------------------------------------------------------------------

Skarbnik Gminy - Barbara Supińska

tel. 86 2763172

e-mail: bsupinska@gminarutki.pl

Skarbnik Gminy jako główny księgowy budżetu realizuje zadania określone w odrębnych przepisach, zapewniając prawidłową gospodarkę finansową Gminy.

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:

 • kontrasygnowanie oświadzceń woli składanych w imieniu Gminy, jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań finansowych,
 • opracowanie projektu budżetu Gminy, jego zmian, nadzór nad prawidłową realizację budżetu, opracowywanie wniosków, analiz i sprawozdań w tym zakresie,
 • nadzorowanie i kontrola gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, oraz zapewnienie ich przestrzegania,
 • opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw finansowych Gminowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych.
 • należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów ksiąg
Gmina Rutki
BIP
ESP
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Gminny Portal Mapowy
Baza aktów własnych
Komunikaty i ostrzeżenia
Baza firm
Zamówienia publiczne
Fotogaleria
Dziennik ustaw
Monitor polski
e-Deklaracje
Kalendarz Wydarzeń Prewencyjnych
Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Bezpieczny i Aktywny Senior
KRUS
RPOWP
Brama na podlasie
Mam prawnika
Kącik Przedsiębiorcy
Loteria paragonowa
Księga gości
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, pow. zambrowski, woj. podlaskie
tel.: 0-86 276-31-61, fax: 0-86 276-31-60, email: sekretariat@gminarutki.pl, http://www.gminarutki.pl
NIP: 7231629730, Regon: 450670284
Godziny pracy: PONIEDZIAŁEK -PIĄTEK: 7:00 - 15:00
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI